Všeobecné obchodní podmínky

Registrací na stránce transformers42.cz souhlasí uživatel s danými VOP a GDPR.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím webového rozhraní transformers42.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností:

Obchodní firma: Death star production s.r.o.
Sídlo: Závodní č.ev. 142/2, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5
Identifikační číslo: 19507411
zápis: oddíl C, vložka 387666, Městský soud v Praze
Adresa pro doručování: Death star production s.r.o., Závodní č.ev. 142/2, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5

Kontakty:

- marketing a spolupráce s JB Barbora Cais barubaru@cocoproduction.cz
- dotazy ohledně tr42 support@transformers42.cz
- dotazy ohledně Transformárny a osobních tréninků transformarna@cocoproduction.cz
- technická podpora: support@transformers42.cz

jako poskytovatelem služby a Vámi jako uživatelem služby

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.
Smlouvou o poskytování služby (dále jen „smlouva“) se zavazujeme poskytnout Vám službu specifikovanou níže a na webovém rozhraní a Vy se zavazujete uhradit nám za tuto službu cenu uvedenou ve webovém formuláři. Cena za službu (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s jejím poskytnutím.

1.2. Předmět plnění
Naší službou je sestavení Vašeho osobního jídelníčku („jídelníček na míru“), a to na určité časové období. Rovněž tak Vám dodáme tréninkový plán, včetně video tréninků. Sestavení tohoto jídelníčku je zpoplatněno v závislosti na délce časového období, na které je jídelníček sestaven, dle aktuálního ceníku dostupného na webovém rozhraní. Pro využívání našich služeb je nutné si na webovém rozhraní založit uživatelský účet (dále jen „registrace“). Použití námi sestaveného jídelníčku, využití tréninkového plánu či video tréninku závisí na Vaší svobodné vůli. Vhodná skladba stravy je pouze jedním z předpokladů dobrého zdravotního stavu, fyzické kondice a redukce tělesné hmotnosti, když tyto mohou být ovlivněny i dalšími faktory. Optimální skladba stravy by měla být konzultována s lékařem, a to zejména s ohledem na Váš aktuální i dlouhodobý zdravotní stav.

1.3. Kdy se jedná o spotřebitelskou smlouvu?
O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a poskytnutí služby objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě by se o spotřebitelskou smlouvu nejednalo a nevztahovala by se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.4. Zvláštní upozornění
Jako spotřebitel máte především:
- právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách a na webovém rozhraní).

Jako spotřebitel však v tomto případě nemáte možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů „bez udání důvodu“, neboť se jedná o jídelníček „na míru“ a jídelníčky jsou dodávány digitálně, bez hmotného nosiče. Potvrzením ve webovém rozhraní při registraci a při vyplnění webového formuláře stvrzujete, že žádáte o poskytnutí plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

1.5. Čím se řídí náš právní vztah?
Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:
- Těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
- Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci služby; Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci a používání uživatelského účtu, ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
- Podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
- A v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);
- zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.6. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?
Potvrzením ve webovém rozhraní při registraci a při vyplnění webového formuláře stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasíte s nimi. Znění obchodních podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

2. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

2.1. Jak uzavíráme smlouvu o poskytování služby?
Na webovém rozhraní je uvedena charakteristika služby s popisem jejích vlastností. Na webovém rozhraní jsou rovněž uvedeny konečné ceny služeb. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste se nejdříve registrovali na webovém rozhraní a dále vyplnili webový formulář v souladu s těmito obchodními podmínkami. Do webového formuláře je nutné doplnit požadované údaje. Údaje uvedené ve webovém formuláři považujeme za správné a úplné. Před odesláním webového formuláře ke zpracování máte možnost zkontrolovat a změnit údaje zadané do webového formuláře. Webový formulář zadáte ke zpracování stisknutím tlačítka „Pokračovat“, či „Registrovat se“.

2.2. Kdy je tedy smlouva uzavřena?
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy nám je doručen Vámi řádně vyplněný webový formulář.

2.3. Textová podoba smlouvy
Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Je uzavírána distančně, prostřednictvím internetu. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, naše nabídka služeb na webovém rozhraní a Vámi vyplněný webový formulář.

2.4. Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?
V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

2.5. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?
Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

2.6. Je smlouva někde uložena?
Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Jakým způsobem můžete uhradit cenu služby?
Zpoplatněné služby se hradí bezhotovostně, prostřednictvím platební brány společnosti Comgate.

3.2. Automatické opakování plateb

S parametry opakovaných plateb budete seznámeni vždy při vytváření objednávky služby, a je nutné nám udělit souhlas se založením a parametry opakované platby a s uložením platebních údajů na straně platební brány. Souhlas udělíte zaškrtnutím příslušného okénka přímo v objednávkovém formuláři.

Zaplacením služby platební kartou dáváte souhlas k autorizaci použité karty pro automatické strhávání plateb za objednané služby v dalších obdobích.

Váš souhlas s opakovanými platbami trvá po dobu využívání služby, nebo dokud nedojde k ukončení opakovaných plateb na Vaši žádost.

Automatická platba probíhá v závislosti na zvolené službě (tzn. každých 42 dní) ve stejné výši jako při objednání služby, a to po celou dobu dokud opakované platby klient sám nezruší. Pokud by došlo ke změně ceny služby, budete o tomto informováni e-mailem, a sami se rozhodnete, zda byste chtěli Vaše členství ponechat, či ukončit.

Zákazník může opakované platby kdykoli bezplatně ukončit v nastavení svého profilu a to minimálně 1 den před plánovaným termínem strhnutí platby za další období. V opačném případě není povinností prodejce nadcházející platbu zrušit.

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1. Můžete od smlouvy odstoupit?
Jako spotřebitel nemáte možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů „bez udání důvodu“, neboť se jedná o jídelníček „na míru“ a jídelníčky jsou dodávány digitálně, bez hmotného nosiče. Potvrzením ve webovém rozhraní při registraci a při vyplnění webového formuláře stvrzujete, že žádáte o poskytnutí plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Zároveň Vám sdělujeme, že v takovém případě nemáte právo od smlouvy odstoupit.

4.2 Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?
Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:
- technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena služby;
- službu z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout;
- plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním;
- v případech Vašeho podstatného porušení těchto obchodních podmínek či Podmínek užití webového rozhraní;
- bez uvedení důvodu.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno. Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu za službu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu, a to do pěti dnů od odstoupení od smlouvy.

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem. Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?
K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

6.2. Jak vyřizujeme stížnosti?
Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 6.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

6.3. Co byste ještě měli vědět?
Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení) hradíte sami. Nebude – li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou ve Vašem uživatelském účtu. V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

6.4. Práva duševního vlastnictví
- Prostřednictvím webového rozhraní může uživatel zveřejňovat obsah chráněný právy duševního vlastnictví (zejména fotografie, komentáře, hodnocení a recenze).
- Zveřejněním obsahu prostřednictvím webového rozhraní udílí uživatel provozovateli aplikace bezúplatnou, nevýhradní, převoditelnou, územně a časově neomezenou licenci k jakémukoliv zveřejněnému obsahu.\
- Uživatel je plně odpovědný za to, že je držitelem veškerých práv ke vloženému obsahu. Pokud obsah zachycuje podobu uživatele a/nebo třetích osob, uživatel výslovně souhlasí s rozšiřováním své podoby v rámci výše uvedené licence, a potvrzuje, že souhlas s rozšiřováním podoby získal od všech vyobrazených osob. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a je kdykoliv odvolatelný.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1. 2018.

Zásady pro nakládání a ochranu osobních údajů

Obsah souhlasu se zpracováním osobních údajů

1. Správcem osobních údajů, kterému dávám souhlas se zpracováním mých osobních údajů, je:
- Death star production s.r.o., společnost založená a existující podle práva České republiky, IČO:19507411, sídlo: Závodní č.ev. 142/2, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5, Česká republika (dále jen jako „Správce“).

Kontaktní údaje Správce:
tel.: +420 728 404 628
adresa: Strojírenská 16, Praha – Zličín, 155 21 Česká republika
e-mail: tr42@cocoproduction.cz

Povinnosti Správce v oblasti ochrany osobních údajů vyplývají:
- ze zákona č. 101/2000 Sbírky zákonů České republiky, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen jako „ZOOÚ“), a
- s účinností od 25. května 2018 pak z Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 dále jen jako „General Data Protection Regulation“ nebo jen jako „GDPR“.

2. Specifikace mých osobních údajů, k jejichž zpracování uděluji svůj souhlas:
- Jméno a příjmení
- Datum narození
- Elektronická adresa (e-mailová)

(dále společně jen jako „Osobní údaje“).

3. Souhlasím se zpracováním mých Osobních údajů, jakož i dalších údajů, které sdělím Správci i v budoucnu prostřednictvím webového portálu, elektronické pošty či IT aplikací.

4. Souhlasím se zpracováním Osobních údajů Správcem, a to pro účely
– zasílání informací a obchodních sdělení ze strany Správce
– komunikace v rámci programu Transformers 42
– pro účely marketingového zacílení na sociálních sítích

5. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že Správce shromažďuje pro níže uvedené účely následující Osobní údaje:
- Pro účely newsletteru – emailovou adresu
- Pro účely cílení na sociálních sítích – emailovou adresu
- Pro účely komunikace v rámci programu Transformers 42 – Jméno a příjmení, emailovou adresu, datum narození, kontakt

6. Souhlasím s tím, abych byl Správcem kontaktován prostřednictvím elektronické pošty.

7. Beru na vědomí, že jsem povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že jsem povinen bez zbytečného odkladu informovat Správce o změně ve svých zpracovávaných Osobních údajích.

8. Beru na vědomí, že zpracováním mých Osobních údajů může Správce pověřit třetí osobu jakožto Zpracovatele. Zároveň výslovně souhlasím s tím, že je Správce oprávněn předat mé Osobní údaje Zpracovateli, a to na základě smlouvy mezi tímto Zpracovatelem a Správcem.

9. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 20 let, pokud neodvolám svůj souhlas se zpracováním.

10. Způsob zpracování mých Osobních údajů, ke kterému uděluji souhlas: Mé osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické i v písemné podobě, a to dle rozhodnutí Správce. Souhlasím se zařazením mých osobních údajů do databáze Správce. Jsem si vědom/a skutečnosti, že do této databáze mají a po celou Odsouhlasenou dobu bude mít přístup Zpracovatel.

Souhlasím s tím, že databáze Správce obsahující mé osobní údaje může být umístěna u třetích osob a spravována třetími osobami jako tzv. zpracovateli osobních údajů.

11. Potvrzuji, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že jsem byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke společnosti odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Správce.

12. Beru na vědomí, že mám jako subjekt údajů následující práva:

o Právo na přístup k osobním údajům. Mám právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se mě týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: – účely zpracování; – kategorie dotčených osobních údajů; – příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; – plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; – existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se mě nebo omezení jejich zpracování, a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; – právo podat stížnost u dozorového úřadu; – veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány ode mě. Mám dále právo žádat od Správce kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na mou žádost může Správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podávám žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádám o jiný způsob.

o Právo na opravu. Mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se mě týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mám právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

o Právo na výmaz (právo “být zapomenut”). Mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se mě týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: – osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; – odvolám souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; – vznesu námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; – osobní údaje byly zpracovány protiprávně; – osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky; – osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě.

o Právo na omezení zpracování. Mám právo na to, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: – popírám přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; – zpracování je protiprávní a odmítám výmaz osobních údajů a žádám místo toho o omezení jejich použití; – Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požaduji je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

o Právo na přenositelnost osobních údajů. Mám právo získat osobní údaje, které se mě týkají, jež jsem poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případě, že: – zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy se mnou; a současně – zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů mám právo na to, aby osobní údaje byly předány Správcem přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

o Právo vznést námitku. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, mám právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se mě týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování (tj. jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesu námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

o Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování. Mám právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se ke mně), které má pro mě právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije,

pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi mnou a Správcem nebo je založeno na mém výslovném souhlasu; v těchto případech však mám právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí ze strany Správce, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí.

o Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Mám právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů Správcem u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

o Právo odvolat svůj souhlas. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na mém souhlasu, mám kdykoliv možnost svůj souhlas se zpracováním odvolat, a to zasláním elektronické zprávy na adresu tr42@cocoproduction.cz. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů, které provádí Správce na základě jiného právního titulu, zejména za účelem plnění smlouvy, nebo zákonnost zpracování, které bylo založeno na souhlasu do okamžiku jeho odvolání

13. Jsem obeznámen/a s tím, že právním důvodem pro zpracování mých osobních údajů Správcem, a Zpracovatelem je můj souhlas.

14. Jsem obeznámen/a s tím, že poskytnutí mých osobních údajů Správci a udělení tohoto souhlasu se zpracováním Mých osobních údajů není mou povinností, tj. že je zcela na dobrovolné bázi a záleží jen na mém uvážení.

#TRANSFORMERS42